In deze privacyverklaring vindt u algemene informatie over hoe de gemeente Oost Gelre omgaat met uw persoonsgegevens. Ook leest u welke rechten u hebt op het gebied van privacy.

Verwerking persoonsgegevens binnen Sameninoostgelre.nl

Binnen de website Sameninoostgelre.nl worden alleen persoonsgegevens gevraagd en bewaard voor het plaatsen of reageren op een prikbordbericht van het vrijwilligersprikbord. Wij vragen dan uw naam en e-mailadres. Dit is nodig om u per e-mail een bevestiging te kunnen sturen en om reacties door te sturen.

Berichten blijven maximaal 90 dagen op het vrijwilligersprikbord staan, daarna worden ze automatisch van de website verwijderd. De berichten blijven vervolgens 30 dagen gearchiveerd. Daarna worden de berichten – inclusief de persoonsgegevens – permanent verwijderd.

Wij hechten veel waarde aan een goede verwerking van uw persoonsgegevens

De bescherming van uw privacy is belangrijk. Wij gaan daarom zorgvuldig en vertrouwelijk om met uw persoonsgegevens. Wij houden ons daarbij aan de privacy wet- en regelgeving, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Wij verwerken alleen de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn en hebben maatregelen getroffen om die gegevens goed te beveiligen.

Delen van gegevens met derden

Wij delen uw persoonsgegevens alleen met derden als dat nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting of onze publieke taak. In sommige gevallen is er geen wettelijke grondslag. In die situaties vragen onze medewerkers u of uw gegevens gedeeld mogen worden met derden. Dit kunnen interne of externe collega’s zijn, maar ook andere (overheids)organisaties. Als u toestemming heeft gegeven, kunt u die ook weer intrekken.

Wij sluiten een (verwerkers)overeenkomst met organisaties die namens de gemeente uw persoonsgegevens verwerken. Dit zorgt ervoor dat deze organisaties hetzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens aanhouden als de gemeente. Wij blijven verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Bewaren

We bewaren persoonsgegevens niet langer dan nodig is of dan wettelijk verplicht is volgens wettelijke bewaartermijnen.

Beveiliging

We nemen passende maatregelen om verlies, onbevoegde toegang en misbruik van persoonsgegevens te voorkomen. Deze maatregelen zijn opgenomen in ons informatiebeveiligingsbeleid. De manier waarop wij dit moeten doen staat in de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG). Op de website van de VNG kunt u meer informatie vinden over deze beveiligingsnormen.

Uw rechten

U heeft een aantal rechten als wij uw persoonsgegevens gebruiken:

  • U heeft het recht om te weten waarom uw persoonsgegevens nodig zijn, wat ermee gebeurt en hoelang wij ze opslaan.
  • U heeft het recht op inzage in uw persoonsgegevens die bij ons bekend zijn.
  • U heeft het recht om uw persoonsgegevens aan te vullen, te corrigeren, te laten verwijderen of af te laten schermen wanneer u dat wenst.
  • Wanneer u ons toestemming geeft om uw gegevens te verwerken, heeft u het recht om de persoonsgegevens ook weer te laten verwijderen.
  • U heeft het recht om al uw persoonsgegevens op te vragen bij de verwerkingsverantwoordelijke, en deze in zijn geheel over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke.
  • U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens. Wij voldoen hieraan, tenzij er gerechtvaardigde gronden zijn voor de verwerking.

Verzoeken

Wilt u een aanvraag doen tot inzage, aanvulling, verbetering of verwijdering van uw persoonsgegevens? Maakt u dan een afspraak met onze privacy coördinator om uw aanvraag te doen. De contactgegevens vindt u onderaan deze pagina. Neem uw identiteitsbewijs mee naar de afspraak. Wij mogen alleen informatie geven over uw eigen persoonsgegevens.

Klacht

Heeft u een klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens? Neemt u dan contact op met onze privacy coördinator (privacy@oostgelre.nl) of onze functionaris gegevensbescherming (fg@oostgelre.nl). Als we er samen niet uitkomen, dan kunt u zich melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Vragen over privacy

Voor meer informatie of vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u contact opnemen met onze privacy coördinator:

Gemeente Oost Gelre
Postbus 17
7130 AA Lichtenvoorde
Telefoonnummer: (0544) 39 35 35
E-mail: privacy@oostgelre.nl