De Sociale Raad is voor de gemeente een gesprekspartner voor wonen, welzijn en zorg. Ook geeft de Raad gevraagd en ongevraagd advies aan het college van B&W over Wmo-, jeugd- en participatiebeleid. Maandelijks komt de Sociale Raad bijeen om tal van onderwerpen te bespreken.

Hoewel er sinds april weer fysiek vergaderd wordt, was het nog niet toegestaan om daarbij belangstellenden uit te nodigen. Hopelijk komt daar binnenkort verandering in en zijn belangstellenden weer welkom.

Breed scala aan onderwerpen

De SROG streeft ernaar om de inwoners zo goed mogelijk te informeren. Om u een indruk te geven wat er de afgelopen maanden in de SROG aan de orde is geweest, treft u hieronder een overzicht aan.

  • Er is een aanzet gemaakt voor het beleidsplan Sociaal Domein 2022/2026. Hierover heeft de SROG een eerste advies gegeven. Dit thema zal nog een aantal keren op de agenda komen.
  • Het convenant ‘Opvang en bescherming’ is besproken. Ook is de nota ‘Samen in Oost Gelre, samen doen’ aan de orde geweest. De SROG heeft daarover een advies uitgebracht.
  • Er is uitgebreid aandacht besteed aan de toekomstige Omgevingswet. Aan de hand van pittige stellingen hebben we gediscussieerd over hoe de toekomst er in 2040 uit zou kunnen zien. Dit thema wordt de komende maanden opnieuw besproken. Er is stilgestaan bij het antwoord van de gemeente op het advies dat in maart door de SROG is uitgebracht.
  • Het eerste kader voor het beleidsplan Sociaal Domein 2022/2026 is gepresenteerd. We hebben een werkgroep geformeerd die de stukken gaat bestuderen en een advies zal formuleren. Dit thema komt in het najaar zeker nog enkele keren op de agenda.
  • De SROG is geïnformeerd over het belang van sport voor jong en oud, het aanbod daarin en de taak van een sportmakelaar. Dat geldt ook voor het vrijwilligerswerk en de coördinatie hiervan.
  • In verband met de naamswijziging van Wmo-raad Oost Gelre naar Sociale raad Oost Gelre zijn de missie en de visie van de SROG opnieuw geformuleerd. Ook is er een nieuw, fris logo ontwikkeld.
  • Er is een werkgroepje geformeerd die relevante informatie verzamelt en bundelt voor nieuwe leden van de SROG. Ook is er een studiedag voor de SROG gepland voor de herfst. Deze studiedag combineren we met een werkbezoek aan Fijnder.

Heeft u vragen? Schroom niet en neem contact met ons op

U kunt de SROG bereiken via socialeraad@oostgelre.nl. Voor nu een fijne vakantieperiode en hopelijk een coronavrije of tenminste coronaluwe toekomst.